AUDYTY ENERGETYCZNE

Spółka Optimum działa w obszarze Audytów Energetycznych, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w oparciu o wymagania normy PN-EN 16247.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 20 maja 2016 r. Ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa weszła w życie już od 1 października 2016r.

Jedną z ważniejszych regulacji jest wymóg przeprowadzania obowiązkowego Audytu Energetycznego dla dużych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.8)), z wyjątkiem mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106, tej ustawy, zmuszony jest przeprowadzić co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zlecić jego przeprowadzenie.

Przepisu nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego:

 • 1. system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania
 • lub
 • 2. system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE
 • jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyty energetyczne przedsiębiorstwa przeprowadza:

 1. podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;
 2. ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

W zakres działań związanych z przeprowadzeniem audytu energetycznego przemysłowego, które umożliwi nam przygotowanie dla Państwa raportu, który należy finalnie złożyć do URE wchodzą między innymi:

 1. Wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej:
  • a. Charakterystyka energetyczna budynku,
  • b. Charakterystyka systemu grzewczego,
  • c. Charakterystyka źródła ciepła,
  • d. Charakterystyka systemu ciepła,
  • e. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • f. Charakterystyka systemów technologicznych,
  • g. Charakterystyka oświetlenia budynków,
  • h. Charakterystyka energetyczna budynku, charakterystyka źródła ciepła,
  • i. Charakterystyka systemu wentylacji. Określenie potrzeb cieplnych oraz kosztów ogrzewania budynku w stanie instalacyjnym,
  • j. Obliczenie zapotrzebowania budynku na ciepło i moc cieplną do ogrzewania,
  • k. Możliwe przedsięwzięcia modernizacyjne prowadzące do zmniejszenia kosztów ogrzewczych,
  • l. Określenie potrzeb oraz kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
  • m. Możliwe przedsięwzięcia modernizacyjne prowadzące do zmniejszenia kosztów (c.w.u.),
  • n. Charakterystyka systemu chłodzenia. Określenie potrzeb oraz kosztów chłodzenia w budynku,
  • o. Możliwe przedsięwzięcia modernizacyjne prowadzące do zmniejszenia kosztów chłodzenia,
  • p. Charakterystyka systemu sprężonego powietrza oraz jego koszty,
  • q. Możliwe przedsięwzięcia modernizacyjne prowadzące do zmniejszenia kosztów systemu sprężonego powietrza,
  • r. Charakterystyka oświetlenia w budynku a tym samym obliczenie zapotrzebowania na luxy oraz lumeny poszczególnych pomieszczeń w budynku,
  • s. Koszty oświetlenia w budynku oraz możliwe przedsięwzięcia modernizacyjne prowadzące do zmniejszenia kosztów oświetlenia w budynku.

Udzielamy gwarancji na pozytywną weryfikację audytu przez Urząd Regulacji Energetyki i Bank Gospodarstwa Krajowego w sytuacji, gdy jest on podstawą do ubiegania się o premię termo - modernizacyjną.

W celu przygotowania indywidualnej oferty prosimy kontakt na adres: biuro@optimumspzoo.pl, lub skorzystanie z formularza kontaktowego.Optimum Sp. z.o o.
ul. Adama Mickiewicza 29,
40-085 Katowice

Biuro Handlowe
ul. J. Gałeczki 61
41-500 Chorzów

NIP: 609-007-30-39
Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000608115